Taneční obor

Taneční obor podchycuje a rozvíjí taneční nadání dětí, objevuje nové možnosti, jak vyjádřit pocity a pohled na svět i život pomocí tance, prohlubuje duševní zdraví a fantazii, probouzí smysl pro krásu a citlivé vnímání, podtrhuje vývoj osobnosti a zároveň formuje tělo a fyziologicky napomáhá správnému držení těla. Taneční obor nabízí skvělou možnost, jak aktivně trávit volný čas a něčemu novému se naučit. Výuka probíhá v kolektivu, kde můžete získat nové přátele. Nedílnou součástí hodin tance je klavírní doprovod, který prohlubuje rytmické, intonační i dynamické vnímání hudby.

Výuka tanečního oboru je rozdělena do čtyř skupin:

Přípravná taneční výchova ( PTV ) – do PTV přichází děti ve věku 5 let. Na těchto hodinách se snažíme kultivovat přirozený dětský projev formou tanečních her, rytmických cvičení a jednoduchými improvizacemi a ověřujeme si předpoklady dětí pro zvládnutí dalších stupňů výuky tance.
I.stupeň studia tanečního oboru ( TO ) – žáci TO nejprve poznávají taneční průpravu, která klade důraz na správné držení těla, koordinaci pohybů, rozvíjí prostorové a hudební vnímání, všímá si taneční souhry, zvyšuje pružnost, obratnost a celkovou pohyblivost dětí. Formuje tělo a snaží se napravovat drobné nedostatky. Rozvíjí tvořivé schopnosti a pěstuje smysl k dokonalejšímu zvládnutí tanečních prvků. Kromě taneční průpravy a taneční praxe se děti seznamují s tancem lidovým, současným a se základy klasické taneční průpravy. Při hodinách se také seznamujeme s dějinami tance a jinými taneční styly, jako je např. irský tanec, street dance, country tance apod.
II.stupeň studia tanečního oboru – na 2. stupni žáci prohlubují své znalosti v současném, lidovém tanci i v klasické taneční průpravě. Důraz klademe na osobitý projev jednotlivých žáků, improvizaci a zdokonalování tanečních technik.

Charakteristika předmětů:

Taneční průprava: se soustředí na správné a vyvážené držení těla ve všech základních polohách v pohybu i na místě, rozvíjí především pohybové, ale také hudební, rytmické a prostorové vnímání. Rozvíjí základní taneční techniku na základě jednoduchých hudebních, pohybových a rytmických her. Snaží se o přirozenou a pravdivou improvizaci, která vyzařuje z dětského myšlení. Vhodnými prostředky formuje vzájemné vztahy. Nabádá děti k vlastním námětům.
Lidový tanec: učí základní kroky a charakteristické české a moravské tance, případně taneční kroky a lidové tance jiných národů. Vede k přesnému a citlivému vyjádření rytmu, tempa, dynamiky a výrazu lidové písně a lidové hudby, učí chápat a poznávat tradice a kořeny lidové kultury.
Současný tanec: rozvíjí taneční projev žáků, prohlubuje a zdokonaluje prostorové, hudební a výrazové vnímání, zvyšuje pružnost a obratnost, hledá pohyb pro vyjádření soudobé hudby. Učí děti uvědoměle řídit pohyb z těžiště, švihy, vlny, impulsy, skoky a ovládat své tělo. Důležitou součástí je také improvizace, kde žáci hledají vlastní ztvárnění hudební ukázky.
Taneční praxe: úkolem taneční praxe je přivést žáky k tanci, příprava tanečních vystoupení pro interní i veřejná vystoupení, soutěže atd. V souladu s postupným rozvojem tanečních technik a tanečního projevu žáků zařazujeme nejprve drobné taneční hry, jednoduché lidové tanečky, taneční skladby inspirované dětskou hudbou a stále náročnější taneční skladby.
Klasická taneční technika: upevňuje správné držení těla, soustředí se na koordinovaný pohyb horních i dolních končetin, učí vytrvalosti , kázni a pevné vůli, zaměřuje se na přesné, čisté a vyvážené provedení pohybu.

Vyučující:hartlova

Mgr. Irena Hartlová; irenahartlova@centrum.cz