Nadační fond

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás oslovit jménem Nadačního fondu Jany Lukešové a Eduarda Kočího při Základní umělecké škole Volyně. Vznikl, abychom nezapomněli…

…nezapomněli na dva tvořivé přátele, kteří měli krásný vztah k hudbě, umění a dětem a jimž osud nedovolil dohrát svůj „koncert“ do konce. Zasáhla nemoc, která nedává šanci. Zbylo ještě mnoho taktů, měli ještě plno plánů.

…nezapomněli, jak oba dokázali rozpoznat talent u těch nejmenších a probudit v nich lásku k hudbě, jak uměli rozvinout zájem u dospívajících a nasměrovat je tou správnou cestou slušných a poctivých lidí.

…nezapomněli, že oběma velmi záleželo na tom, aby podporovali smysluplné konání mladé generace.

Říká se, že každý člověk po sobě na tomto světě zanechá stopu. Někdo hlubší, někdo jen náznak v písku. Stopa však časem mizí a zůstává jen v srdcích nejbližších.

Jsme přesvědčeni, že Jana s Edou si zaslouží, aby po nich zůstalo víc než vzpomínka. Proto bychom chtěli prostřednictvím nadačního fondu symbolicky navázat na jejich myšlenky a konání.

Nadační fond bude sloužit výhradně dětem a rozvoji Základní umělecké školy ve Volyni. Veškeré řízení fondu je bez nároku na odměnu. Znamená to, že všechny získané finanční prostředky budou využity tam, kde jich bude zapotřebí a nebudou nikterak zneužívány.

Ztotožníte-li se s názorem zakladatelů nadačního fondu a myslíte-li si, že podpoříte dobrou věc, můžete přispět libovolnou formou. Děkujeme Vám.

Správní rada Nadačního fondu Jany Lukešové a Eduarda Kočího při Základní umělecké škole Volyně


Nadační fond Jany Lukešové a Eduarda Kočího při Základní umělecké škole Volyně byl zřízen v roce 2003 z iniciativy pana Václava Lukeše za účelem:

  • finanční podpory studia nadaných žáků (finanční podporou se rozumí částečné hrazení školného a nákladů souvisejících s absolvováním výuky v Základní umělecké škole Volyně)
  • poskytování nefinančních odměn žákům Základní umělecké školy Volyně za mimořádné výkony při reprezentaci školy
  • poskytování neúročených půjček dále studujícím absolventům Základní umělecké školy Volyně k hrazení nákladů jejich dalšího studia na středních uměleckých školách
  • poskytování finančních prostředků na podporu popularizace hudby a výtvarného umění

Kontaktní údaje:

Nadační fond Jany Lukešové a Eduarda Kočího při ZUŠ Volyně
Palackého 64
387 01 Volyně
IČ 260 63 786
Bankovní spojení: KB Volyně, č. účtu 78-0370060297/0100

Členové správní rady:

Předsedkyně: Ing. Marie Kočová, Na Vyhlídce 620, 387 01 Volyně
Členové: MUDr. Olga Kubíčková, Pod Malsičkou 594, 387 01 Volyně; Pavel Srnka, Pod Malsičkou 594, 387 01 Volyně